امانت‌گیرنده‌ٔ خالص

کتابخانه‌ای که در امانت بین‌کتابخانه‌ای و در دورهٔ زمانی معین، نسبت به آنچه امانت می‌دهد، فقره‌های بیش‌تری را به امانت می‌گیرد. احتمال این که کتابخانه‌های کوچک، امانت‌گیرندهٔ خالص باشند، بیشتر از کتابخانه‌های بزرگ است.

متضاد:

net lender