اصطلاح اخص، واژه‌ٔ اخص، واژهٔ خاص‌تر

در نظام رده‌بندی سلسله‌مراتبی، سرعنوان موضوعی یا توصیفگری که زیررده‌ٔ رده‌ای را که با واژه‌ای دیگر نشان داده می‌شود، بازنمایی می‌کند (مثال: «کتابداری موسیقی» ذیل«کتابداری»). یک سرعنوان یا توصیفگر ممکن است بیش از یک اصطلاح اخص داشته باشد (مانند «کتابداری مقایسه‌ای» که آن هم در زیر «کتابداری» می‌آید).

کوته‌نوشت:

NT; N

مقایسه کنید با:

broader term (BT); related term (RT)

نیز نگاه کنید به:

hyponym