Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

name index

نمایه‌ٔ نام‌ها، نمایه‌ٔ اسمی، نمایه‌ٔ اَعلام، نمایه‌ٔ نامی، نمایه‌ٔ اسامی

فهرستی از اسامی شخصی که در یک اثر آمده‌اند و به‌ترتیب الفبای نام خانوادگی مرتب شده‌اند، و شماره‌ٔ صفحه‌ای (صفحه‌هایی) که آن اسم را در آنجا می‌توان یافت نیز ذکر شده. همه‌ٔ کتاب‌ها یک نمایه‌ٔ اسمی جداگانه ندارند- اسامی اشخاص ممکن است در نمایه‌ٔ عام یا در نمایه‌ٔ موضوعی درج شوند. نمایه‌ٔ نام‌ها اگر در یک اثر تک‌جلدی بیاید، در بخش پس‌مطالب گنجانده می‌شود. در یک اثر چندجلدی، نمایه را معمولاً در پایان آخرین جلد می‌توان پیدا کرد.

مقایسه کنید با:

author index