Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

monograph

تک‌نگاشت، تک‌نگاشته، تک‌نگاری

کتاب یا رساله‌ای نسبتاً کوتاه در موضوعی واحد، که در یک قطعهٔ فیزیکی به انجام رسیده، و معمولاً توسط متخصصی در حوزهٔ مربوطه نوشته شده است. پرداخت تک‌نگاشتی، مشروح و دانشورانه است، اما از نظر دامنه وسیع نیست. اهمیت تک‌نگاشت‌ها در ارتباطات دانشورانه، بستگی به رشته دارد. در علوم انسانی، تک‌نگاشت‌ها هنوز قالب منتخب برای دانشوران جدی هستند، اما در علوم و علوم اجتماعی که روزآمدی اهمیت دارد، مجلات تخصصی ابزار مرجـّح انتشاراتی می‌باشند.

در فهرستنویسی کتابخانه‌ای، عبارت است از هر اثر منتشرشدهٔ غیرپیایندی – چه در یک جلد، کامل شده باشد، و چه قرار باشد در تعداد مشخصی از بخش‌های متوالی (که در فواصل زمانی منظم یا نامنظم منتشر می‌شوند) کامل شود، یا از یک اثر واحد یا مجموعه‌ای از آثار تشکیل گردد. تک‌نگاشت‌ها گاهی به صورت فروست‌های اصلی و فرعی تک‌نگاشتی منتشر می‌شوند.

مقایسه کنید با:

book