شیوه‌نامهٔ ام‌ال‌ای (انجمن زبان نوین) امریکا

قالبی برای تایپ مقالات پژوهشی و استناد به منابع در علوم انسانی که توسط «انجمن زبان نوین امریکا» تدوین گردید و با عنوان «دستنامهٔ ام‌ال‌ای برای نویسندگان مقالات پژوهشی» منتشر شد.

نیز نگاه کنید به:

APA style; electronic style