مسئولیت مختلط، با مسئولیت مختلط

در «قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن – ویراست ۲»، به نوعی از همکاری اطلاق می‌شود که در آن، دو یا چند شخص یا نهاد تنالگانی در محتوای فکری یا هنری یک اثر مشارکت دارند، و هر یک کارکردی متفاوت داشته‌اند؛ مثل پدیدآورندهٔ متن در یک کتاب مصور کودکان، و هنرمندی که تصاویر آن را خلق می‌کند.

مقایسه کنید با:

shared responsibility