Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

miscellany

مجموعه، گردآورد

مجموعه‌ای متشکل از یک دسته‌بندی یا آمیزه از نوشته‌هایی در بارهٔ موضوعات مختلف، که معمولاً در یک مجلد منتشر می‌شود. این واژه در عنوان کتاب‌های حاوی آثار ادبی و دیگر آثار با فرم‌های هنری مختلف که معمولاً به یک موضوع خاص (A Medical Miscellany for Genealogists)، مضمون خاص (A Miscellany of Women’s Wisdom)، شخص خاص (A James Joyce Miscellany) ، مکان خاص (A Handful of Spice : A Miscellany of Maine Literature and History)، … مربوط هستند نیز می‌آید. این اصطلاح اگرچه باستانی نیست، اما در عنوان کتاب‌ها و ادواری‌هایی که در قرن نوزدهم منتشر می‌شدند، رایج‌تر از آثار متأخرتر است.

مقایسه کنید با:

anthology