مجموعه، گردآورد

مجموعه‌ای متشکل از یک دسته‌بندی یا آمیزه از نوشته‌هایی در بارهٔ موضوعات مختلف، که معمولاً در یک مجلد منتشر می‌شود. این واژه در عنوان کتاب‌های حاوی آثار ادبی و دیگر آثار با فرم‌های هنری مختلف که معمولاً به یک موضوع خاص (A Medical Miscellany for Genealogists)، مضمون خاص (A Miscellany of Women’s Wisdom)، شخص خاص (A James Joyce Miscellany) ، مکان خاص (A Handful of Spice : A Miscellany of Maine Literature and History)، … مربوط هستند نیز می‌آید. این اصطلاح اگرچه باستانی نیست، اما در عنوان کتاب‌ها و ادواری‌هایی که در قرن نوزدهم منتشر می‌شدند، رایج‌تر از آثار متأخرتر است.

مقایسه کنید با:

anthology