کتابخانهٔ نظامی

کتابخانه ای که توسط واحدی از دولت که مسئول دفاع ملی است اداره می‌شود و دارای مجموعه‌هایی برای استفادهٔ کارکنان نظامی است، اما ممکن است اختیارات وسیع‌تری نیز داشته باشد؛ ازجمله تأمین امکان دسترسی به منابع آن برای عموم مردم. «کتابداران نظامی» (military librarians) در «میزگرد کتابخانه‌های نیروهای مسلح و فدرال» (Federal and Armed Forces Libraries Round Table (FAFLRT)) (وابسته به «انجمن کتابخانه‌های امریکا») و در «بخش کتابداران نظامی» (Military Librarians Division (MLD)) (وابسته به «انجمن کتابخانه‌های تخصصی») سازماندهی می‌شوند.

همچنین به کتابخانه‌ای با بودجهٔ غیردولتی اشاره دارد که کار خود را به مستندسازی میراث نظامی اختصاص داده؛ مانند «کتابخانهٔ نظامی پریتزکر» در شیکاگو که هدف آن، فراهم‌آوری و نگهداری مجموعه‌ای از مواد و توسعهٔ برنامه‌هایی در موضوع نقش شهروند- سربازان در یک جامعهٔ دمکراتیک است.