Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

metathesaurus

فرااصطلاحنامه

سیاهه‌ای از واژگان تخصصی یک رشتهٔ آکادمیک یا گروهی از رشته‌های مرتبط که به ترتیب الفبایی مرتب شده‌اند و نشانگر روابط معنایی بین اصطلاحات است. این نوع اثر برای تلفیق تعدادی از واژگان‌های کنترل‌شدهٔ مجزا که مستقلاً تدوین شده‌اند، به‌منظور تسهیل در بازیابی اطلاعات طراحی شده است.