فرااصطلاحنامه

سیاهه‌ای از واژگان تخصصی یک رشتهٔ آکادمیک یا گروهی از رشته‌های مرتبط که به ترتیب الفبایی مرتب شده‌اند و نشانگر روابط معنایی بین اصطلاحات است. این نوع اثر برای تلفیق تعدادی از واژگان‌های کنترل‌شدهٔ مجزا که مستقلاً تدوین شده‌اند، به‌منظور تسهیل در بازیابی اطلاعات طراحی شده است.