Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

memoirs

خاطرات‌نامه، یادنامه

روایت رویدادها یا خاطره‌گویی‌ها بر پایهٔ مشاهدات یا دانش شخصی خودِ پدیدآورنده از دنیایی که در آن زندگی کرده؛ ازجمله رویدادهای مشاهده‌شده، افراد شناخته‌شده یا مشاهده‌شده، مکان‌هایی که از آن‌ها دیدار شده ، و …. زندگی گزارش‌شده لازم نیست که دارای اهمیت تاریخی بوده باشد، مگر آنچه که نویسنده را در موقعیتی قرار داده که به مشاهدهٔ رویدادهای دست‌اول در هنگام پدیداری آن‌ها بپردازد. برخلاف دفتر خاطرات یا دفتر روزنامهٔ شخصی، یادنامه‌ها معمولاً با این هدف نگاشته می‌شوند که مدت‌ها پس از وقوع رویدادهای توصیف‌شده، منتشر شوند و لزوماً گزارش روزبه روز نمی‌دهند.

مقایسه کنید با:

autobiography