نویسندهٔ محلی

یک نویسندهٔ دارای انتشارات که در محدودهٔ جغرافیایی خدمات یک کتابخانه زندگی می‌کند. نویسندگان محلی که زمانی اندک بودند و با افزایش جمعیت خودناشران، تعدادشان رو به افزایش است، گاهی کتابخانه‌ها را فعالانه به ترویج آثار خود وادار می‌کنند. گاهی از آنان برای مشارکت در برنامه‌های کتابخانه‌ای دعوت می‌شود. نویسندهٔ محلی بودن ممکن است در صورت وجود تقاضا، معیاری در انتخاب کتاب باشد؛ اما برخی کتابخانه‌ها خط‌مشی‌هایی برای فراهم‌آوری آثار خودناشران اتخاذ می‌کنند که ازجملهٔ آن‌ها، لزوم بررسی و معرفی آن آثار در مجلات معتبر نقد و بررسی است.