مرور مطالب، بررسی منابع، بررسی متون

پیمایش جامعی است از آثاری که معمولاً در طی یک دورهٔ زمانی مشخص، در یک حوزه‌ٔ مطالعاتی، یا مرتبط با یک خط پژوهشی خاص منتشر شده‌اند و به شکل یک جـُستار کتابنگاشتی عمیق و انتقادی، یا سیاهه‌ٔ گزارمانی که در آن‌، توجه به سمت مهم‌ترین آثار جلب می‌شود، منتشر می‌گردد. مرور سالانه، شکلی از پیایند است که کلاً به نشر مرورهای انجام‌شده برروی متون اختصاص می‌یابد.

مترادف با:

literature survey; review of the literature

نیز نگاه کنید به:

systematic review

در مجلات تخصصی پژوهشی، بویژه آن دسته مجلاتی که پژوهش‌های بنیادی در علوم اجتماعی و فیزیکی را منتشر می‌کنند، به اولین بخش از هر مقاله گفته می‌شود که معمولاً به مرور متونی که قبلاً‌ درباره‌ٔ موضوع منتشر شده‌اند می‌پردازد و با ارجاعات پانوشتی در متن،یا سیاهه‌ای از آثار که در پایان بدان‌ها استناد شده، همراه است.