جایزه‌ٔ ادبی

افتخار و/ یا جایزه‌ٔ ویژه‌ای که برای خلق اثری خاص، یا قدردانی از یک کار برجسته (معمولاً بر اساس تصمیم هیئت ویژه‌ای از داوران) به یک پدیدآورنده یا تصویرگر اعطا می‌شود. اکثر جوایز و هدایای ادبی که سالانه اعطا می‌شوند از طرف اشخاصی از بخش خصوصی یا بنیادها، حمایت مالی می‌شوند. جایزه‌ها ممکن است شامل مدال، اعانه، و/ یا هدیه‌ٔ نقدی باشند. قدردانی معمولاً فروش آثار دریافت‌کننده‌ٔ جایزه را تقویت می‌کند و گاهی به معنای حق تألیف بیش‌تر از سوی ناشران می‌باشد.

نیز نگاه کنید به:

children’s book award

مشهورترین جوایز ادبی «جایزه‌ٔ نوبل ادبیات»، و در ایالات متحده «جایزه‌ٔ پولیتزر» می‌باشند. در فهرستنویسی کتابخانه‌ای، جوایزی که یک اثر دریافت کرده در فیلد ۵۸۶ رکورد مارک ذکر می‌شوند.

مترادف با:

literary prize

نیز نگاه کنید به:

PEN Literary Awards