مجله‌ٔ تفسیری

نوعی از ادواری که خاص انتشار تحلیل اخبار و بحث‌های مربوط به موضوعات سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی- معمولاً از جایگاه سردبیری در یک طیف سیاسی (چپ یا راست)- می‌باشد. مجلات تفسیری معمولاً ماهانه منتشر می‌شوند و در روزنامه‌فروشی‌ها، کتابفروشی‌ها، و به‌صورت آبونمان و اشتراک به فروش می‌رسند.

مقایسه کنید با:

 journal; magazine