مجله‌ (تخصصی)، یادداشت روزانه، دفتر روزانه

نوعی از ادواری که به اشاعه‌ٔ توضیحات و پژوهش‌های اصیل در باره‌ٔ پیشرفت‌های جاری در یک رشته‌ٔ بخصوص، یک رشته‌ٔ فرعی، یا یک حوزه‌ٔ مطالعاتی می‌پردازد و معمولاً به شکل فصلی، دوماهانه یا ماهانه منتشر می‌شود و در قالب اشتراک و آبونمان به فروش می‌رسد. مقالات مجلات تخصصی معمولاً توسط شخصی (یا اشخاصی) نوشته می‌شوند که پژوهش را انجام داده‌اند. این مقالات که غالباً از مقالات مجلات عمومی طولانی‌ترند، تقریباً همیشه در پایان، حاوی یک کتابنگاشت یا سیاهه‌ٔ آثار مورد استناد در آن مقاله هستند. در مجلات تخصصی علوم و علوم اجتماعی، معمولاً پیش از متن مقاله، چکیده‌ای می‌آید که محتوای مقاله را به‌طور خلاصه بیان می‌کند. اکثر مجلات تخصصی، مورد داوری متخصصان موضوعی قرار می‌گیرند. دانشوران برای همگامی با متون مندرج در مجلات تخصصی حوزه‌ٔ مورد علاقه و تخصص خود، غالباً از خدمات یک مرکز «مندرجات جاری» (current contents) استفاده می‌کنند.

نیز نگاه کنید به:

impact factor

کتابخانه معمولاً همه‌ٔ شماره‌های مربوط به یک سال انتشاراتی یک مجله‌ٔ تخصصی را در یک یا چند مجلد سالانه صحافی می‌کند، یا شماره‌های چاپی را به ریزنمود (microform) تبدیل می‌نماید. مقالات برخی از مجلات تخصصی (معمولاً بر مبنای توافق‌های صدور مجوز) با قالب رقومی در «‌داده‌پایگاه‌های کتابنگاشتی متن کامل» موجودند. برخی از ناشران مجلات تخصصی، یک نگارش الکترونیکی را نیز از طریق وب جهانگسترد در دسترس قرار می‌دهند.

کوته‌نوشت:

jour.

مقایسه کنید با:

magazine; journal of commentary

نیز نگاه کنید به:

archival journal; commercial  journal; core journal; early journal; electronic journal; hybrid journal; interdisciplinary journal; letters journal; LIS journal; methods journal; multidisciplinary journal; synoptic journal; technical journal; trade journal

نیز اشاره دارد به رکوردی حاوی ثبت وقایع، تجارب، افکار، و مشاهدات که منظماً به‌وسیله‌ٔ یک نفر، برای استفاده‌ٔ شخصی نگهداری می‌شود. نویسندگان غالباً برای ثبت ایده‌ها و مطالبی که احتمال دارد بعداً در آثارشان از آن‌ها بهره بگیرند، دارای یک دفتر روزانه هستند.

در این معنا مترادف با:

diary

نیز نگاه کنید به:

overland journal