Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

joint author

پدیدآورنده‌ٔ همکار، پدیدآور همکار، نویسنده‌ٔ همکار، همکار نویسنده، مؤلف همکار

بنا به تعریفی که در «قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن- ویراست ۲» آمده، عبارت است از شخصی که با یک یا چند نفر دیگر در تولید اثری مشارکت می‌کند که همه‌ٔ مشارکت‌کنندگان در آن اثر، کارکرد مشابهی داشته‌اند. سهم مشارکت هر یک از همکاران ممکن است مشخصاً ذکر نشود و معمولاً تفکیک‌پذیر نیست. در فهرستنویسی، شناسه‌ٔ اصلی در زیر نام پدیدآورنده‌ای ساخته می‌شود که در «مأخذ اصلی اطلاعات»، نام وی پیش از دیگران آمده (پدیدآور اصلی)، و برای پدیدآورندگان دیگر «‌شناسه‌ٔ افزوده» ساخته می‌شود؛ مگر این‌که مسئولیت اصلی اثر مشخصاً بر عهده‌ٔ یک پدیدآورنده گذاشته شده باشد. شیوه‌نامه‌های کتابنگاشتی در حداکثر تعداد پدیدآورندگان همکار که در استناد، باید از آنان نام برده شود با یکدیگر اختلاف دارند.
مترادف با:

coauthor

مقایسه کنید با:

composite work

نیز نگاه کنید به:

et al.; shared responsibility