حق نشر بین‌المللی 

حفاظت از حق نشر، که به آثار منتشرشده در خارج از مرزهای یک کشور گسترش یابد، و اکنون از قانون ملی حق نشر و توافقات بین‌المللی، مانند «کنوانسیون برن» (Berne Convention) و «کنوانسیون جهانی حق نشر» (Universal Copyright Convention) تبعیت می‌کند.