نقض نادانسته

«قانون ۱۹۷۶ حق نشر» ایالات متحده، بندی دارد که به دادگاه اجازه می‌دهد مواجهه با نقض حق‌نشر، خسارات را به کمتر از حداقل وضع‌شده تقلیل دهد اگر مدعی‌علیه بتواند اثبات کند که نقض، عمدی نبوده است.  بار این اثبات بر عهدهٔ مدعی‌علیه است.