اطلاع‌سنجی

کاربرد روش‌های ریاضی و آماری در پژوهش‌های مرتبط با کتابخانه‌ها، اسناد، و اطلاعات.

مترادف با:

infometrics

نیز نگاه کنید به:

bibliometrics