اطلاع‌آگهی، اطلاعگهی، اطلاگهی

یک آگهی، که معمولاً مخاطبان تلویزیونی را هدف گرفته، و به صورت آگاهی‌بخش، یک محصول یا خدمت را ترویج می‌کند و معمولاً با تکیه بر سبک فروش آرام و خودجوش، در پی القای حس بی‌طرفی است. زمانی که اطلاگهی‌ها در قالب برنامه‌های تلویزیونی درمی‌آیند، غالباً شامل بحث با متخصصان، برهان و استدلال، و … به‌منظور تقویت اعتبار برنامه‌اند.

مقایسه کنید با:

commercial

نیز نگاه کنید به:

advertorial