Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

impact factor

ضریب تأثیر

در تحلیل استنادی، یک سنجهٔ کمّی برای میانگین فراوانی استناد به یک مقالهٔ منتشرشده در یک مجلهٔ پژوهشی در یک سال یا دورهٔ زمانی مشخص. این سنجه توسط «مؤسسهٔ اطلاعات علمی» ((Institute for Scientific Information (ISI) برای استفاده در «گزارش‌های استنادی مجلات» (Journal Citation Reports) ابداع شد که یک ابزار چندرشته‌ای برای رتبه‌بندی، ارزیابی، و مقایسهٔ مجلات در درون رسته‌های موضوعی است. این شاخص به وسیلهٔ کتابداران ادواری‌ها در مدیریت مجموعه، به وسیلهٔ ناشران مجلات در بازاریابی، به وسیلهٔ تحلیلگران اطلاعات در پژوهش‌های کتابسنجی، و به وسیلهٔ نویسندگان برای شناسایی مجلاتی که می‌خواهند آثار خود را در آن منتشر نمایند مورد استفاده قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود در استفاده از این شاخص به عنوان سنجه‌ای برای اندازه‌گیری میزان اعتبار یک مجله به منظور ارزیابی آکادمیک با اهداف تجاری یا تبلیغاتی، احتیاط شود.