مجله‌ٔ دوگانه، مجله‌ٔ دوگونه

یک ادواری که با داشتن ویژگی‌های معمول مجله‌ٔ عمومی و تخصصی، به‌‌عنوان هر دو نوع مجله عمل می‌کند. بهترین مثال، مجله‌ٔ «‌شیمی تحلیلی‌» (Analytical Chemistry) است که توسط «‌جامعه‌ٔ شیمی امریکا‌» (American Chemical Society) منتشر می‌شود و در ابتدای هر شماره، یک بخش عمومی دارد و بخش بلندتر (شامل مقالات پژوهشی با فهرست مطالب و شماره‌‌گذاری جداگانه‌ برای صفحات) به دنبال آن می‌آید.