Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

historical atlas

اطلس تاریخی

کتابی از نقشه‌ها که تغییرات مستمری را که در مدتی معین در یک ناحیه‌ٔ جغرافیایی، یا در بروز یک واقعه یا پدیده‌ٔ مکانی حادث شده‌اند نشان می‌دهد. اطلس‌های تاریخی نوعاً در مقایسه با اطلس‌های معمول، حاوی متن بیشتری هستند و نقشه‌ها اغلب در کنار متن‌هایی که در بارهٔ آن‌ها است قرار می‌گیرند. اطلس تاریخی همچنین ممکن است شامل یک گاهشمار یا گاهشناخت، و یادداشت‌های سرگذشتنامه‌ای در بارهٔ اشخاصی باشد که نام آنان در متن آمده است.