Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

hagiography

سپنتانِگاری، سپنتانِگاشت

شکلی از زندگینگاشت که در قرون وسطی و رنسانس رواج داشت و در آن، زندگی یکی از قدیسین شرح داده می‌شد. نیز اشاره به کتابی دارد که حاوی چنین نوشتارهایی است- ‌غالباً یک زندگینگاشت گروهی، که شرح زندگی دو یا چند قدیس را دربرمی‌گیرد. پدیدآورنده‌ای که درباره‌ٔ زندگی (‌و افسانه‌های‌) قدیسین مطلب می‌نویسد «سپنتانگار» (hagiographer) نامیده می‌شود.