رهنمودها

روندهایی برای تحقق کار مشخص یا حصول مجموعه‌ای از اهداف و آرمان‌ها، که توسط یک نهاد ذیصلاح در موضوع مربوطه توصیه می‌شود، اما به اندازهٔ استانداردهای رسمی مورد استفاده در سنجش و ارزیابی، الزام‌آور نیست.

مقایسه کنید با:

best practices