نمایه‌ٔ جغرافیایی

نمایه‌ای که در آن‌، مدخل‌ها بر مبنای مکان جغرافیایی‌شان (‌شهر‌، ایالت‌، کشور‌، …‌) ذکر شده‌اند‌. نیز به نمایه‌ای گفته می‌شود که مکان‌های جغرافیایی ذکرشده در متن یک سند را فهرست کرده باشد‌.

مترادف با:

place index

نیز نگاه کنید به‌:

gazetteer