مجله‌ٔ عامهپسند‌، مجله‌ٔ همهپسند

مجله‌ٔ عمومی مورد علاقه‌ٔ طیف وسیعی از مخاطبان. اکثر کتابخانه‌های عمومی می‌کوشند مجله‌های پرطرفدار و مورد علاقه‌ٔ عمومی را مشترک شوند‌، ولی در اشتراک مجلات خاصه‌پسند به‌صورت گزینشی عمل می‌کنند‌.

مقایسه کنید با:

newsmagazine