سند کاذب

اثری (متن، عکس، تصویر متحرک، …) که با درجه‌ای از واقع‌نمایی، برای فریب خواننده یا مشاهده‌کننده و القای باور به اصالت راستین اثر، غالباً از طریق گنجانده یک یا چند بخش جعلی، خلق شده است. یک نمونه در قلمرو داستان، رمان «رابنسون کروزو» است که به عنوان خود-زندگینگاشت انگاشته می‌شود. امحای خط جداکنندهٔ واقعیت از داستان، روشی است که غالباً در ژانرهای فانتزی، رمزآلود، و ترسناک مورد استفاده قرار می‌گیرد تا احساس اعجاب، تعلیق، یا ترس در خواننده یا بیننده را افزایش دهد.

مقایسه کنید با:

mockumentary

برای اشاره به اسناد هویتی (گذرنامه، روادید، گواهینامهٔ رانندگی، گواهی تولد، …) و اسناد حقوقی (گواهینامه، صورتحساب فروش، …) مخدوش که غالباً برای اهداف مجرمانه تولید می‌شوند نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.