ریزش کاذب

سنجه‌ای برای اندازه‌گیری اثربخشی بازیابی اطلاعات، که به صورت نسبت «تعداد مدخل‌ها یا اقلام بی‌ربط بازیابی‌شده در پاسخ به یک پرس‌وجو» به «تعداد کل اقلام بی‌ربط نمایه‌شده در داده‌پایگاه» محاسبه می‌شود. به عنوان یک موضوع عملی، تعیین تعداد اقلام بی‌ربط در یک داده‌پایگاه مشخص- بجز در داده‌پایگاه‌های بسیار کوچک- (اگر نا ممکن نباشد،) غالباً دشوار است. بنابراین این سنجه عمدتاً وجه مفهومی دارد.

نیز نگاه کنید به:

precision; recall