و دیگران، و دیگر کسان، و دیگر جاها، و دیگر چیزها

کوته‌نوشت عبارت لاتین et alii (به‌معنای «‌و دیگر افراد‌‌») که در استنادهای کتابنگاشتی بعد از نام اولین نفر از چند مشارکت‌کننده (به‌جای ذکر همه‌ٔ اسامی) می‌آید.
همچنین کوته‌نوشتی برای et alibi (‌به‌معنای «‌و جای دیگر‌») و et alia (به‌معنای «‌و دیگر چیزها‌»).