جُستار

نوشته‌ٔ ادبی کوتاهی به نثر که خواننده‌ٔ عام را خطاب قرار می‌دهد و معمولاً به‌طور متفکرانه و تا حدی عمیق، به موضوعی می‌پردازد که از نقطه‌نظر شخصی جستارنویس (که الزاماً به تحلیل جامع یا نظام‌مندی که در پایان‌نامه یا رساله، انتظارش می‌رود نمی‌‌پردازد) بدان نگریسته شده است. این نوع نوشتار از باب محتوا و سبک، هیچ محدودیتی ندارد و جستارها ممکن است رسمی یا غیررسمی، توصیفی، روایتی، متقاعدکننده، فکاهی، هجوآمیز، تاریخی، زندگینگاشتی، خودزندگینگاشتی، یا انتقادی باشند. در بعضی از موارد، جستارهایی که ظاهری بسیار ساده و سطحی دارند چه‌بسا معنایی عمیق‌تر و فلسفی داشته باشند. جستارهای منتشرشده در مجموعه‌ها و ویژه‌نامه‌ها در «نمایه‌ٔ جستارها و ادبیات عمومی‌» (Essay and General Literature Index) نمایه می‌شوند.

نیز نگاه کنید به:

essay periodical; photographic essay