شیوه‌نامهٔ الکترونیکی

قالب مورد قبول (در پانوشت‌ها، پی‌نوشت‌ها، و شرح‌حال‌ها) برای استناد به اطلاعات موجود در قالب‌های رقومی (ازقبیل نرم‌افزارهای رایانه‌ای، مقالات متن کامل و چکیده‌هایی که از داده‌پایگاه‌های کتابنگاشتی بازیابی شده‌اند، پیام‌های ارسال‌شده به گروه‌های خبری و فهرست‌های پستی، و اسناد موجود بر روی شبکه‌ٔ جهانی وب).

جدیدترین ویراست‌های چاپی از «دستورنامه‌ٔ انتشاراتی انجمن روانشناسی امریکا» (Publication Manual of the American Psychological Association) و «دستنامه‌ٔ ام‌ال‌اِی‌ برای نویسندگان مقالات پژوهشی» (MLA Handbook for Writers of Research Papers) شامل بخش‌هایی در باره‌ٔ استناد به منابع الکترونیکی نیز هستند.