سیاهه‌ٔ توزیع‌ 

مشخصه‌ای در نرم‌افزار‌های پست الکترونیکی، که کاربر را قادر می‌سازد سیاهه‌ای از نشانی‌های پست الکترونیکی را تحت یک نام واحد تدوین کند، و با آوردن نام آن سیاهه، پیام‌ها را همزمان برای همه‌ٔ افراد مذکور در سیاهه ارسال کند. این واژه گاهی مترادف با سیاهه‌ٔ پستی به کار می‌رود، اما سیاهه‌ٔ پستی عمدتا‌ً گروه بسیار بزرگ‌تری را پشتیبانی می‌کند، و برای نگهداری خود‌کار به نرم‌افزار مخصوصی نیاز دارد.