آرشیو رقومی‌

مواد آرشیوی که (معمولاً به خاطر حفاظت یا دسترس‌پذیرترکردن آن‌ها برای کاربران) به قالب ماشین‌خوان تبدیل شده‌اند. یک نمونه‌ٔ بارز از این دست، «‌حافظه‌ٔ امریکایی‌» ‌(American Memory) می‌باشد؛ پروژه‌ای که توسط کتابخانه‌ٔ کنگره برای دسترس‌پذیرکردن مجموعه‌های رقومی از منابع دست اول تاریخ و فرهنگ ایالات متحده بر روی اینترنت، اجرا می‌شود.

همچنین به اطلاعاتی اشاره دارد که اصلاً در قالب الکترونیکی ایجاد شده و به خاطر ارزش آرشیوی آن حفاظت و نگهداری می‌شود.