پُرپدیدآورندگی، تعدد پدیدآورندگان                                                                            

اثری که توسط چهار نفر یا بیش‌تر، یا توسط شخصیت‌های حقوقی (= نهاد تنالگانی) خلق شده و نمی‌توان شخص یا نهاد واحدی را به‌عنوان پدیدآورنده‌ٔ اصلی مشخص کرد. در کتابخانه‌ها، چنین آثاری در زیر «عنوان»، همراه با یک شناسه‌ٔ افزوده برای شخص یا نهادی که نامش اول ذکر شده، فهرست می‌شوند. طبق «قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن- ویراست ۲»، اگر تعداد مسئولان اصلی یک اثر، سه شخص یا نهاد، یا کم‌تر باشد، شناسه‌ٔ اصلی، زیر سرعنوان مربوط به پدیدآورنده‌ای که نامش در ابتدا ذکر شده (همراه با شناسه‌های افزوده برای دیگر پدیدآورندگان اصلی) می‌آید.

مقایسه کنید با:

unknown authorship

نیز نگاه کنید به:

mixed responsibility; shared responsibility