Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

delinquent borrower

امانت‌گیرندهٔ بدحساب

امانت‌گیرنده‌ای که اقلام دریافتی از مجموعهٔ کتابخانه را در زمان مقرر بازنمی‌گرداند، یا مبلغ جریمه یا اقلام مفقودی را برنمی‌گرداند. اکثر کتابخانه‌ها برای امانت‌گیرندگانی که مقرراتشان را رعایت نکنند محرومیت‌هایی را اعمال می‌کنند. این افراد از امانت گرفتن اقلام دیگر ممنوع می‌شوند. کتابخانه‌های عمومی ممکن است اطلاعات حساب امانت‌گیرندهٔ بدحساب را به مرکز بازبینی می‌فرستند. برخی از مؤسسات آکادمیک تا زمان پرداخت جرائم، از تحویل مدرک به امانت‌گیرنده خودداری می‌کنند.

مقایسه کنید با:

problem patron