ویراست نهایی، ویراست قطعی، ویراست کامل

ویراستی از متن کامل اثر یا آثار یک پدیدآورنده، که معمولاً بعد از فوت شخص، به شکلی که نهایی و معتبر قلمداد می‌شود، ویرایش و منتشر می‌گردد و غالباً مشتمل بر  ابزارهای انتقادی است که شکل‌های گوناگون اثر را ثبت کرده و دلیل انتخاب نگارش ویراستار را توضیح داده است. به متن اثری بی‌نام و نشان که از نظر محققان یا دیگر متخصصان، بر پایهٔ بررسی دقیق، به روایت اصلی از همه نزدیک‌تر است، نیز اطلاق می‌شود‌.

مقایسه کنید با:

authorized edition

نیز نگاه کنید به:

critical edition; variant edition