دهسالانه

آنچه هر ده سال منتشر می‌شود. به اثر پیایندی که هر ده سال منتشر می‌شود نیز اطلاق می‌گردد.

نیز نگاه کنید به:

annual; biennial; triennial; quadrennial; quinquennial; sexennial; septennial