آزمایشگاه دروس،‌ تالار دروس  

اتاق یا محوطهٔ خاصی در یک کتابخانهٔ آکادمیک که حاوی مواد مرتبط با برنامهٔ درسی، مانند بسته‌های آموزشی، کتاب‌های درسی، کتاب‌های تمرین، نرم‌افرارهای آموزشی، و مواد داستانی و غیرداستانی نوجوانان، برای استفادهٔ دانشجویانی است که در درس‌های تربیت معلم ثبت‌نام کرده‌اند. «انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی» (ACRL) «رهنمودهایی برای مراکز مواد درسی» (Guidelines for Curriculum Materials Centers) را در ژاتویه ۲۰۰۳ منتشر کرده است.

مترادف با:

curriculum lab