کتابنگاشت جاری، کتابنگاری جاری

کتابنگاشتی که فقط ارجاعات به منابع تازه‌منتشرشده در یک موضوع، یا در یک رشته یا حوزهٔ خاص را شامل می‌شود.

متضاد با:

retrospective bibliography