Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

cross-index

نمایهٔ آمیزه‌ای  

نمایه‌ٔ کتابی که محتوای بیش از یک فقرهٔ کتابنگاشتی (مانند گروهی از آثار مرجع مرتبط با هم) را دربرمی‌گیرد. نمایه‌های پدیدآورنده و عنوان که برای قسمت‌های مختلف “Literary Criticism Series” (از شرکت انتشاراتی “Gale”) تهیه شده‌اند، مثال خوبی از این دست می‌باشند.