Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

critical apparatus

شرح انتقادی

در نقد متنی، اطلاعات ارائه‌شده به شکل یادداشت و حاشیه‌نویسی که بیانگر تفاوت‌های موجود در مآخذی است که مبنای ویراست انتقادی متنی را تشکیل می‌دهند که بیش از یک نگارش دارد- بویژه در زمانی که نگارش اصلی (اگر چنین نگارشی وجود داشته) مفقود گردیده. ازآنجاکه شرح انتقادی نشان می‌دهد که چرا و چگونه آن ویراست در شکل خاصی تولید شده، برای ارزیابی نسخه‌های بدیل متن موردنظر، ضروری است.