Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

criminal biography

زندگینامهٔ جنایی، سرگذشتنامهٔ جنایی، سرگذشت‌نگاری جنایی، زیست‌نگاشت جنایی، زندگینگاشت جنایی

ژانر غیرداستانی که در آن، ماجرای زندگی یک مجرم محکومیت‌یافته توسط شخصی غیر از خود او نقل می‌شود. در موارد استثنایی، اثر توسط خود صاحب سرگذشت نوشته می‌شود.