زندگینامهٔ جنایی، سرگذشتنامهٔ جنایی، سرگذشت‌نگاری جنایی، زیست‌نگاشت جنایی، زندگینگاشت جنایی

ژانر غیرداستانی که در آن، ماجرای زندگی یک مجرم محکومیت‌یافته توسط شخصی غیر از خود او نقل می‌شود. در موارد استثنایی، اثر توسط خود صاحب سرگذشت نوشته می‌شود.