پدیدآور تنالگانی، پدیدآور سازمانی، پدید‌آورنده‌ٔ تنالگانی

شخص حقوقی مانند یک انجمن، شرکت، نهاد دولتی، مؤسسه، یا سازمان غیرانتفاعی که نشریه‌­ای با نام آن منتشر می­‌شود. در کتابخانه­‌ها، در فهرستنویسی انتشاراتی که با نام آن نهاد منتشر می­‌شوند، عنوان یا نام رسمی چنین نهادی به‌عنوان نام سازمانی به کار برده می‌­شود (مثل «انجمن کتابخانه‌های امریکا»).

مقایسه کنید با:

personal author