Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

copyright piracy

سرقت حق نشر

بازتولید یا استفادهٔ نظام‌مند ولی بدون اجازه و بدون جبران خسارت، از اثری که قانون حق نشر از آن حفاظت می‌کند. این کار معمولاً با هدف بهره‌برداری مالی از چنین اقدامی صورت می‌گیرد. این نوع تخطی فاحش در کشورهایی که توافقات بین‌المللی حق نشر را پذیرفته‌اند در معرض پیگرد قانونی توسط صاحب (صاحبان) حق نشر قرار می‌گیرد؛ اما در کشورهایی که این توافق‌ها را قبول نکرده‌اند، دارندگان دارایی فکری ابزارهای چندانی برای حفظ حقوق خود ندارند.

نیز نگاه کنید به:

pirated edition