Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

copyright date

تاریخ حق نشر

سالی که در آن، یک اثر برای نخستین بار منتشر شده، و معمولاً در اعلان حق‌نشر (copyright notice) بر پشت صفحهٔ عنوان، و گاهی به دنبال نشانهٔ «حق نشر» (علامت ©) چاپ می‌شود. اگر در بیش از یک تاریخ، حق نشر اعطا شده باشد، اولین تاریخ، مربوط به ویراست اول است که با تاریخ اولین انتشار اثر، یکی می‌باشد. تاریخ‌های بعدی نشان می‌دهند که بازنگری‌های به‌عمل‌آمده در متن به اندازه‌ای بوده که تجدید حق نشر ضرورت داشته.