بازنگری مستمر، اصلاح مستمر، تجدید نظر دائم، تجدید نظر مستمر  

فرایند به‌روزآوری یک کتاب درسی یا اثر مرجع از طریق بازنگری قسمتی از متن و/ یا تصاویر در هر چاپ – دربرابر به‌روزآوری یکباره‌ٔ کل محتوای اثر و انتشار حاصل کار به‌عنوان ویراست اصلاح‌شده.