شماره‌گذاری پیوسته، صفحه‌شمار دنباله‌دار  

شماره‌گذاری صفحات دو یا چند جلد یا چند قسمت از یک مجموعه (یا شماره‌های یک ادواری که مجموعاً یک دوره را تشکیل می‌دهند) در یک توالی نامنقطع، که با عدد یک شروع می شود.

مقایسه کنید با:

separately paginated

نیز نگاه کنید به:

journal pagination