مندرجات، محتوا، مطالب 

تمامی تقسیمات، فصل‌ها، مقالات، یا آثار جداگانه‌ٔ موجود در یک کتاب، ادواری، یا اثر دیگر، که معمولاً به ترتیب ظاهرشدن در آن اثر، در جدول فهرست مندرجات در پیش‌مطالب کتاب، یا در صفحه‌ای نزدیک به جلد (در مورد ادواری‌ها)، همراه با مکان‌نما (= شمارهٔ صفحه)، فهرست شده‌اند.

مقایسه کنید با:

content

به تمام فقره‌هایی که به‌صورت فیزیکی در یک جعبه، روجلدی، پوشش، یا محفظه‌ٔ طراحی‌شده برای مواد متفرق، گنجانده شده‌اند نیز اطلاق می شود؛ مثل بایگانی جزوات یا پوشه‌ها.