بازکاوی محتوا، تحلیل محتوا 

تحلیل دقیق یک اثر یا قسمتی از اطلاعات منتقل‌شده، به‌منظور تعیین معنا و تشریح تأثیری که آن پیام بر روی مخاطبان خود دارد. پژوهشگران به طبقه‌بندی، شمارش، تحلیل، و ارزیابی کلمات، مفاهیم، نمادها، و مضامین مهم موجود در یک متن (یا مجموعه‌ای از متون) به عنوان پایه‌ای برای استنتاجات در بارهٔ پیام‌های آشکار و ضمنی که متن در خود دارد، نویسنده(ها)، مخاطبان، و فرهنگ و دورهٔ زمانی که اثر به آن تعلق دارد می‌پردازند.در این بافتار، «متن» به شکلی کلی تعریف می‌شود تا کتاب، فصلی از کتاب، جستار، مصاحبه و مباحثه، عناوین مندرج در روزنامه، مقالات ادواری، اسناد تاریخی، گفتارها، مکالمات، آگهی‌، نمایش، مکالمات غیررسمی، و … را شامل شود.